Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Výpis z dokumentace k ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR) platné od 25.5.2018

Tento výpis uveřejňujeme na webových stránkách z toho důvodu, aby každý oslovený subjekt z hlediska našeho marketingu měl možnost se přesvědčit, že naše činnost je v plném souladu s výše uvedeným nařízením.

UPOZORNĚNÍ:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a správce tyto údaje vymaže a již je nebude zpracovávat.

Postup je popsán v části 5, bod e).

Definice základních pojmů (výpis):
a) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“)
b) Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji.
c) Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
d) Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
e) Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Základní údaje:
Správce osobních údajů: Renata Šimová.
Právní forma: osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu.
Adresa sídla provozovny: Dluhonská 41, Přerov I-Město, 75002
Identifikační číslo (IČ): 180 72 968
Osoba odpovědná za ochranu údajů: Ing. Pavel Kavřík
Kontaktní telefon: 606 708 133
Kontaktní e-mail: info@adam-pr.cz

Zákonnost zpracování:
Zpracování údajů subjektu je zákonné z důvodu splnění podmínek článku 6, odstavec 1., bod f):

„Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany…..“
Dále v recitálu č.47 GDPR je stanoveno, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování z důvodů oprávněného zájmu správce.
Kontakty jsou získávány z veřejně přístupných zdrojů, Google, Seznam, Živé firmy, Evropská databanka….
Kontakty jsou získávány od osob samostatně výdělečně činných (na ŽL) případně od pracovníků s.r.o., protože zde předpokládáme zvýšené využívání mobilních telefonů a výpočetní techniky a tedy zvýšené zatížení organismu technickým zářením.

Zásady zpracování osobních údajů:
Údaje jsou minimalizované – zpracovává se pouze titul, jméno, příjmení, obec, okres a telefonní kontakt.
Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití v souladu s nařízením GDPR, jsou ukládány na dobu nezbytně nutnou – po dobu dvanácti měsíců od prvního kontaktu, poté jsou smazány a je o tom pořízen záznam v dokumentaci.
Pokud subjekt již při prvním kontaktu projeví nezájem o nabídnutou službu (měření prostředí na pracovišti nebo v domácnosti z hlediska působení technického záření a geopatogenních zón) je kontakt vymazán neprodleně (do jednoho měsíce) a je o tom proveden záznam.

Informace a přístup k osobním údajům:
V souladu s článkem 13 výše uvedeného nařízení GDPR poskytujeme všem osloveným subjektům při prvním oslovení následující informace (formou linku v SMS nebo e-mailu na tento výpis):
 
a) Totožnost a kontaktní údaje správce (viz. část 2. Základní údaje)
b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování:

Účelem zpracování je oprávněný zájem výše uvedeného správce – formou přímého marketingu nabídnout službu, týkající se proměření pracovišť a domácností z hlediska zatížení technickým zářením a působením geopatogenních zón a případná harmonizace tohoto prostředí.
Právní základ je uveden v bodu 3. Zákonnost zpracování.
c) Kategorie dotčených osobních údajů: ukládá se titul, jméno, příjmení, obec, okres, telefonní kontakt a e-mailová adresa, pokud byla telefonní operátorce sdělena subjektem při prvním telefonickém kontaktu z důvodu usnadnění komunikace.
d) Příjemci osobních údajů: osobní údaje jsou předávány telefonním operátorkám, které jsou poučeny z hlediska dodržování GDPR a systém je zpracován tak, že nemohou tyto kontakty zneužít (kontakty jsou jim vydány denně při zahájení pracovní doby a po ukončení pracovní doby jsou opět odebrány a bezpečně uloženy v kanceláři správce a uzamčeny).
Dále kontakty těch subjektů, které projevily zájem o nabízenou službu a objednaly si měření, jsou předány odborným pracovníkům, kteří provádí měření v terénu. Po provedení měření (případně po stornování objednávky ze strany osloveného subjektu) jsou tyto kontakty vráceny správci. O této činnosti je veden záznam. Odbornými pracovníky, kteří provádí měření v terénu, je pan Jan Kordina a pan Zdeněk Bartyzal.
e) Správce nemá úmysl předat kontakty a také tyto kontakty nepředá žádné třetí osobě ani příjemci ve třetí zemi.
f) Doba uložení kontaktů: kontakty budou u správce uloženy nejdéle po dobu dvanácti měsíců od okamžiku prvního oslovení a to za předpokladu, že se oslovený subjekt nerozhodne jinak.
g) Každý subjekt má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů – je podrobně rozpracováno v samostatných odstavcích.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům:
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 
a) Účely zpracování: část 5., bod b).
b) Kategorie dotčených osobních údajů: část 5., bod c).
c) Příjemci, kterým budou osobní údaje zpřístupněny: část 5., bod d)
d) Plánovaná doba, po kterou budou osobní doklady uloženy: maximálně po dobu dvanácti měsíců od pokusu o první oslovení z toho důvodu, že někdy je problém se se subjektem telefonicky spojit v závislosti na ročním období (období dovolených) a pracovním vytížení subjektu. Po prvním oslovení se budou osobní údaje mazat po uplynutí třech měsíců, pokud subjekt nebude v návaznosti na svá práva požadovat něco jiného.
e) Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování: každý subjekt má právo po správci požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů – to stačí sdělit telefonní operátorce při telefonním kontaktu nebo zasláním SMS na telefonní číslo, z kterého byl subjekt kontaktován nebo zasláním SMS na telefonní číslo 775 447 259 (administrativa správce) nebo poslat žádost o výmaz e-mailem na adresu adam-zony@seznam.cz nebo info@adam-pr.cz.
f) Každý subjekt má právo podat stížnost na zpracování svých osobních dat u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Dostupné informace o zdroji osobních údajů: pro sběr osobních údajů se využívají veřejně dostupné zdroje, především Google, Seznam, Evropská databanka, Živé firmy, Najisto, Avízo, Éter,…..

Právo na výmaz („právo být zapomenut“):
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 
a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány – část 6., bod d)
b) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování – část 6., bod e)

Právo vznést námitku:
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává- viz část 6., bod e).

Zpracovávání údajů nezbytných pro plnění smlouvy:
 
Subjekty, které se rozhodly na základě výsledků měření prostředí pro jeho harmonizaci a zakoupily si prostředky, které dodává správce, vyplňují Kupní smlouvu. Na údaje, uvedené v této kupní smlouvě a práci s nimi (ukládání, archivace, ……) se vztahují zákony, které se týkají především účetnictví, daňových povinností a práv spotřebitele a práce s těmito údaji se řídí podle těchto zákonných důvodů a požadavků.

Tento materiál byl zpracován a umístěn na webové stránky správce z těchto důvodů:
Okamžitého seznámení oslovených subjektů se způsobem řešení správce z hlediska nově zavedeného systému GDPR.
Přehledné seznámení oslovených subjektů s jejich právy z hlediska GDPR.
Možnost vznést jakékoliv námitky nebo dotazy a to jak písemně (na adresu sídla správce – Renata Šimová, Dluhonská 41, Přerov I-Město, 750 02), elektronickou formou na
e-mailovou adresu info@adam-pr.cz nebo telefonicky na číslo 606 708 133 (ing. Pavel Kavřík – osoba odpovědná za dodržování GDPR u správce).