Es Teck 03

Výsledky z diagnostického přístroje Es Teck

Ukázka vyhodnocení působení přístroje MEDIPLAZMA na jednotlivé segmenty za využití diagnostické soupravy Es Teck

Milan Zkoutajan červen 2012

Aby nedocházelo k zbytečným diskuzím o účinnosti, či neúčinnosti regenerace organismu elektrickou plazmou, byla provedena analýza účinků přístroje Mediplazma na segmenty těla. Jako diagnostický přístroj byl zvolen Es Teck (nejmodernější a nejpřesnější zařízení na světě). Pomocí toho elektronického zařízení ve formě expertního systému byly zjištěny parametry organismu těsně před aplikací přístroje Mediplazma a dále byla prováděna regenerace organismu dle návodu výrobce. Po určité době (datum na grafech) došlo k dalšímu měření a analýze stavu organismu. Některé záznamy jsou v následujícím textu předkládány.

Es Teck 01

Obrázek ukazuje pozitivní změny na páteři konkrétně na Th4. Zelené pole na grafu je fyziologické. V daném případě je patrná změna původního nefyziologického stavu až na úroveň stavu fyziologického.

 

Es Teck 02

 

 

 

 

 

 

Další obrázek zachycuje podobnou změnu na Th3.

 

 

 

Z uvedeného je evidentní, že působení plazmy, dle pokynů výrobce, mělo pozitivní vliv na jednotlivé segmenty páteře. To je třeba chápat jako velmi důležité zjištění, neboť změny na páteři mohou vést k následujícím problémům většího rázu.

Z jiných analýz víme, že aplikace plazmy je pro páteř daleko příjemnější jako masáže (i masáže provedené specialisty).

Následující obrázky zachycují stav v oblasti homeostázy . Grafy na obrázcích jednoznačně prokazují, že působením plazmy dochází odkyselování tkáně, přesněji extracelulární tekutiny, která tvoří 70 % tkáně. Měření je maximálně přesné, neboť je postavené na kalibrovaném měření elektrické vodivosti jednotlivých segmentů organismu. Kyselost nebo zásaditost tkáně se výrazně podílí na změně elektrické vodivosti diagnostikované tkáně.

Důležité po aplikaci přístroje :

  • řeší problémy spojené s páteří
  • řeší problémy s odkyselení tkáně, extracelulární tekutiny

Es Teck 03

Další obrázek obsahuje graf pozitivních změn na srdci. Je třeba podotknout, že šlo o neinvazivní aplikaci kdy se klient někdy dotýkal při regeneraci plazmové lampy a někdy ne.

Es Teck 04Vlastní diagram má provedení tzv. „semaforu“ kde červená znamená pohotovost (přímé ohrožení), oranžová nižší riziko ohrožení srdeční činnosti, žlutá znamená nízké riziko ohrožení srdeční činnosti, šedá je normální stav a zelené barvy ukazují , že srdeční činnost má vynikající formu. Dle toho grafu aplikace MEDIPLAZMY prokazatelně vedla z rizika ohrožení srdeční činnosti do normálního stavu, a to vše neinvazivně bez léků atd. Je nutné upozornit, že v důsledku aplikace Mediplazmy není nutné vysazovat léky například na tlak apod. Je však možné analyzovat její účinky nebo naopak nežádoucí následky.

Následující obrázek ukazuje pozitivní vliv plazma záření i na cholesterol.

Es Teck 05

 

Závěr :

Obrázky i grafy naznačují fakt, že byl jednoznačně prokázaný pozitivní vliv působení Mediplazmy na regeneraci organismu. K celé záležitosti je nutno podotknout to, že výsledky působení byly získány na základě skutečných měření, především měřením bio impedance, použití metody HRV (variability srdečního tepu atd.). Nejde tedy o žádné abstraktní metody, které používají léčitelé, psychotronici atd. Jde o skutečné výsledky a jejich skutečnou analýzu. Jde o to, že měření a analýzy byly zcela oproštěny od lidského činitele. Pak nic nebrání k používání Mediplazmy k regeneraci organismu. Pořád zůstává v platnosti, že účinnost regeneračního procesu je cca 80 % (i když měření a analýzy ukázaly na účinnost 93%). Jde o nový typ regenerace , tedy počet zkoumaných případů je relativně k množství obyvatel státu zatím ještě malý (malý počet vzorků). Dá se proto předpokládat, že s dalším nasazováním této regenerace organismu se účinnost (vyjádřeno v procentech) může snížit. Pokud tomu tak nebude, je to vynikající výsledek.

Vysvětlení :

Es Teck 06

Es Teck 07

Sdílet