historie-geopatogenních-zón

NĚCO Z HISTORIE GEOPATOGENNÍCH ZÓN

Nejstarší známé zmínky o geopatogenních zónách pochází z Číny a jsou staré více než 4 000 let. Tam byly tyto zóny nazývány „dračími žilami“. Snad nejstarším nařízením o stavbě a dračích žilách je nařízení z počátku dynastie Hia, jehož autorem byl stavitel císař Yü v roce 2 300 př.n.l., který uzákonil přesná pravidla pro výběr stanovišť obytných domů a hřbitovů. Tyto stanoviště nesměly být v místech výskytu „dračí žíly“. Dle starých čínských „geomontů“ se v blízkosti podzemních vod vyskytuje „škodlivý vítr doprovázející vodu“. Obytné domy se nesměly stavět v místech, kde se nacházely „dračí žíly“. Číňané se domnívali, že v těchto místech pod zemí sídlí zlí démoni, kteří v noci vycházejí a ruší ze spánku živé i mrtvé.
Ve střední Evropě byla známá činnost cisterciáků (katolická mnišská řehole), kteří dokázali lokalizovat místo stavby nových klášterů a kostelů tak, aby nebyly stavby ovlivňovány geopatogenními zónami.
Mnohé kláštery a zámky byly stavěny tak, aby v linii geopatogenních zón probíhaly jejich stěny a nedocházelo tak k negativnímu ovlivňování místností, hlavně ložnic. Často to vedlo k nepravidelným půdorysům místností, jak je z mnohých klášterů a zámků známe.

Historie geopatogenních zón

Z období let 1860 až 1930 je známo více odborných prací, které vznikly na našem území a které popisují místa nad různými geobiologickými anomáliemi. Tato místa byla zakreslována do městských plánů a dávána do souvislosti s výskytem různých onemocnění.
V úředním protokolu z 19. ledna 1929 se doslova píše: „Doklady ukazují zarážející skutečnosti, že všechny případy úmrtí na nádory ležely nad silnými podzemními vodními toky, určenými svobodným pánem von Pohlem podle jeho zakreslení.“

Obdobných výsledků dosáhl MUDr. Oldřich Juryšek (bývalý okresní onkolog v Olomouci) ve svém výzkumu v letech 1971 až 1976, který prováděl na rozsáhlém území okresu Olomouc a obsáhl více jak 30 000 osob. Při vyhodnocování bylo zjištěno, že nejčastěji jsou zhoubným bujením postihovány osoby bydlící v domech u potoků, kolem rybníků, močálů, nad podzemními vodami a v bytech ovlivněných geopatogenními zónami. Tyto vlivy jsou podle něho podstatně zhoubnější než působení znečištěného ovzduší v jiných místech, kde působení geopatogenních zón není tak silné.

V současné době se dá jednoznačně prohlásit, že badatelsky bylo zjištěno, že:

  • záření nad GPZ je pro člověka a pro živé organismy škodlivé a je závažnou složkou ekologických podmínek našeho bytí,
  • onemocnění a závažnost onemocnění člověka přímo závisí od doby, po kterou se člověk nad GPZ zdržuje.

Sdílet