Certifikáty

ARPA – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ ČÁST ZPRÁVY k testování Antirezonanční podložky ARPA

kterou zpracoval Ing. Milan Haluška (svoji činnost ukončil z důvodu odchodu do důchodu k 31.12.2009) – celá zpráva je uložena v sídle společnosti Renata Šimová – ADAM:

7. METODIKA TESTOVÁNÍ

K testování antistatické podložky určené převážně do postele druh BURANÝR a REZINA byly použity tyto metody:

• měření krevního tlaku a tepu
• měření vitality měření tělesné teploty
• měření elektrostatického pole
• zjišťování všech ostatních druhů škodlivin
• zjišťování ostatních druhů faktoru souvisejících s testováním výrobků

7.1. KREVNÍ TLAK A TEP

• K měření krevního tlaku a tepu byl použit japonský digitální krevní tlakoměr UA – 701 STANDARD.
• Měřící rozsah tlaku ………………………….. 20 + 280 mmHg
• Měřící rozsah tepu ………………………….. 40 až 200 tep/min.
• Norma pro měření krevního tlaku byla převzata od světové zdravotnické organizace WHO, která klasifikuje tři rozsahy nezávislé na věku člověka.
• Normální tep – puls se pohybuje kolem 60 – 80 puls/ min. Při pohybu, rozrušení, nemoci se tep – puls zrychluje.

7.2. VITALITA

K měření vitality byl použit maďarský přístroj EGELY WHEEL, který určuje vitalitu člověka kvocientem vitality VQ, Je to poměrná veličina, která ukazuje, jakou má člověk okamžitou úroveň vitality v porovnání s průměrem.

7.3. TĚLESNÁ TEPLOTA

K měření tělesné teploty byl použit klasický lékařský rtuťový teploměr, který používá dnes již každé zdravotní zařízení. Normální teplota lidského těla je měřená v podpaží a může kolísat mezi 36°C a 37°C. Nejoptimálnější teplota je 36,6 °C. Teplota pod 36°C se může vyskytnout u starého člověka v klidu. U ostatních lidí to znamená značnou poruchu zdravotního stavu, může se vyskytnout v bezvědomí. Teplota od 37 °C do 38°C se nazývá zvýšená teplota, nad 38°C je to již horečka, která vyžaduje léčení.

7.4. ELEKTROSTATICKÉ POLE

K měření elektrostatického pole byl použit elektronický přístroj DETECTOR M 150 ke kontrolnímu zjišťování zářivého elektrostatického pole.

7.5. ZÁŘENÍ VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ ŠKODLIVIN

K zjišťování všech ostatních druhů škodlivin včetně patogenních zón byly použity virgule typu ELKA.

7.6. OVĚŘOVÁNÍ VŠECH OSTATNÍCH SOUVISEJÍCÍCH FAKTORŮ S ANTISTATICKOU PODLOŽKOU

K tomuto bylo použito radiestezie. To je ověřovací metoda, na základě pravděpodobnosti a využití podvědomí prostřednictvím siderického kyvadla.

7.7. VYHODNOCENÍ VŠECH METODIK TESTOVÁNÍ, KTERÉ SOUVISELY S ANTISTATICKOU PODLOŽKOU

Testování antistatické podložky, určené do postele – druh BUKANÝR a REZÍNA, bylo testováno 30 dnů. Testy byly prováděny na muži, věk 62 let , zdravotní stav dobrý (trpí na zvýšený krevní tlak, srdeční ischemii a arytmii). Tento muž dodržuje zásady správného životního stylu, nikdy nepobýval v nemocnici, lázních a také neprodělal žádnou operaci.

VYHODNOCENÍ METODIK TESTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SAMOSTATNOU ANTISTATICKOU PODLOŽKOU

TĚLESNÁ TEPLOTA: Téměř konstantní, po nočním odpočinku byla nižší o 0,5 C. K večeru se tělesná teplota blížila bez velkých výkyvů k standardní teplotě 36,6 °C, což je optimální tělesná teplota. Normální teplotu udržuje zvláštní nervové ústrojí v mozku, reagující na teplotu krve. Podle ní se řídí termoregulační děj v lidském těle. Stará se o rovnováhu mezi výrobou tepla v organismu a jeho výdejem. Když organismus teplo ztrácí, ústředí omezuje výdej tepla stahem kožních kapilár a zvyšuje tvorbu tepla ve svalech a útrobách. Když teplo v organismu přebývá, ústředí dává popud kožním kapilárám k rozšíření a omezuje tvorbu v těle. Tato termoregulace je velmi pružná, proto normální tělesná teplota kolísá jen nepatrně, člověk si tento proces termoregulace neuvědomuje a proto se dopouští chyb, když požívá těsně před spánkem jídlo a hlavně tekutiny, kdy dochází ke zvýšené potivosti a ztrátě energie.

KREVNÍ TLAK: Asi do poloviny testu byl s výkyvy. Když si tělesný orgán zvykl na podložku, začal se stabilizovat, což je důkazem užitečnosti antistatické podložky. Krevní tlak jak systolický, tak i diastolický byl hodnocen v mezích podle norem WHO Světové zdravotnické organizace.

TEP: Se pohyboval v rozmezí 50 až 78 pulsů za minutu, což je optimální stav. Po dvou třetinách testování se dostal pod hodnotu 60 pulsů za minutu. Zde je rovněž důkaz užitečnosti antistatické podložky.

VITALITA: Je životní síla, životní schopnost udržet se v různých podmínkách vnějšího prostředí. Použitý přístroj EGEL Y WHEEL určuje počet otáček kolečka za minutu.

Minimální počet otáček je 8 otáček/min. a MAX počet je 16 ot.lmin., to znamená:

8 ot./min. je dobrá, zdravá úroveň vitality VQ 100 -200% 16 ot./min. je velmi vysoká úroveň vitality VQ 200 – 400%

Vitalita se při testu znormalizovala na průměrnou úroveň 12 ot./min., což je zásluhou antistatické podložky.

ELEKTROSTATICKÉ POLE: Vychází zjevů fyzikální nauky o elektřině, při nichž je elektrický náboj v klidu, tj. při nichž nevzniká elektrický proud. Přesto elektrostatické pole působí na člověka a zhoršuje jeho životní i pracovní prostředí tím, že se podílí na vzniku patogenních zón, tedy zdraví škodlivých zón. V průběhu testu byly vyzkoušeny téměř všechny dostupné elektrické přístroje, které běžně lidé používají a nevědomky uskladňují v pokojích, kde spí. Přístroj DETECTOR M 150 při běžném testování naznačoval zvukovou signalizaci elektrostatické pole v určitých vzdálenostech od elektrických přístrojů. Pokud jsme vedle člověka, ležícího na antistatické podložce, umístili DETECTOR M 150 zjistili jsme, že přístroj nereagoval akusticky, i když jsme se přibližovali k podložce s jednotlivými elektrickými přístroji jako satelity Tento proces jsme opakovali několikrát. Výsledkem zkoušky se prokázalo, že antistatická podložka odolává všem druhům záření, které produkuje elektrostatické pole.

ZÁŘENÍ VŠECH OSTATNÍCH DRUHŮ ŠKODLIVIN: Pomocí virgule typu ELKA a siderického kyvadla- radiestézie, byly testovány všechny ostatní druhy škodlivin, působící na člověka. Vodní prameny, Hartmanovy pásy, Curryho pásy, kosmická záření, záření potrubí, ústřední topení, faradeyová klec, záření radonu, záření kosmetických výrobků a léků, záření zvířat a ptáků. Všechny uvedené druhy škodlivin, které způsobují zhoršení životního a pracovního prostředí a způsobují patogenitu, byly až neuvěřitelně eliminovány antistatickou podložkou. Výsledky se pohybovaly v průměru kolem 95 % účinnosti odolnosti proti těmto uvedeným škodlivým vlivům na lidský organismus. V historii psychotroniky nebyl dosud objeven žáden účinnější výrobek, který by s takovou vysokou účinností chránil člověka ve spánku proti všem škodlivým druhům záření patogenních zón.

8. VLIV NA ORGANISMUS ČLOVĚKA

V prospektech, přednáškách, při předvádění se pouze konstatuje, že antistatická podložka slouží jako ochrana před elektromagnetickým smogem a před civilizačními nemocemi, které následně vznikají. Je to ale veliká škoda, protože testovaný výrobek může sloužit člověku jako „lázně“ k získávání energie, vitality a zdraví.

Pokusíme se tedy testováním zjištěný poznatek upřesnit. V „manažerské branži“ platí nadevše zásada neuškodit zákazníkovi. Zřejmě toto bylo rozhodující při velmi opatrném hodnocení v případě nabídky. Princip, na kterém je výrobek založen je, že se využívá eliminovaná energie z lidského organismu a její dostatečná ochrana od nežádoucího záření vlivem, který zajišťuje antistatická podložka. Dostatečné množství energie pro lidský organismus je nevyhnutelné pro zjištění optimálního průběhu všech fyzikálních i fyziologických procesů.

Musíme si uvědomit, že nedostatek energie způsobuje postupně poruchy lidského organismu a tím může vést k oslabení a k vzniku nemocí. Lidské tělo se skládá z živého biologického materiálu, který produkuje vlastní energii. A právě tato energie řídí materiál. Tuto energii získáváme dýcháním a výživou, to je zákonité v podmínkách na naši Zeměkouli v trojrozměrném prostoru, pokud není lidské tělo ohroženo škodlivými vlivy, je schopné vytvářet potřebné množství energie. Nejčastějšími příčinami jsou poruchy fyziologických mechanismů, jako například:

A) PORUCHY ENERGETICKÉ ROVNOVÁHY

Energetická soustava, kterou nazýváme biopole, chrání organismus před nežádoucím zářením pocházejícím ze Země, vesmíru, elektrických zařízení všeho druhu a některých geometrických tvarů. Porucha biopole způsobuje, že organismus člověka je v místě poruchy vystaven zvýšeným dávkám záření. Když poškozené místo zodpovídá za funkci například srdeční soustavy, cévní soustavy, začnou se pak projevovat zdravotní problémy.

I když jsou nám velmi dobře známé různé léčebné metody naši konvenční lékařské medicíny, vycházející jen okrajově z metod východních alternativních medicín a neberou v úvahu střídavé působení zemské ani kosmické energie na organismus člověka. Destruktivní působení na biosféru země je spojené s poruchou biochemické rovnováhy, což způsobuje špatné vazby mezi autoregulačními mechanismy organismu a biochemickými, geomagnetickými a elektromagnetickými podmínkami prostředí. Destrukční působení vnějších faktoru přes měnící se napětí geopatogenních činitelů zemské kůry, po které se člověk pohybuje, vyvolává v organismu mnoho fyziologických změn, které vedou k zablokováni energetické a receptorové aktivity. Následkem toho vznikají patologické změny v bioenergii, která úzce souvisí s biologickou regulací organismu.

Pomocí lůžkové antistatické podložky můžeme zaktivovat biologické procesy v organismu a tím vyvolat také okamžitou reakci mechanismů, které zabezpečují v těle biologickou regulaci.

Doslova dochází k omlazování buněk a k prodlužováni aktivní životnosti člověka tím, že se zvyšuje odolnost a obranyschopnost lidského organismu. Bez jídla může člověk přežít měsíc, bez tekutin několik dnů, ale bez vzduchu sotva několik minut. Z toho nám vyplývá, že nejdůležitějším fyziologickým procesem v lidském organismu je dýchání. Odolnost organismu je založena hlavně na syntézách odolnostních tělísek a regulátoru hormonů, vitamínů, prvků a také početných enzymů.

Tyto syntézy probíhají v mechanizmu endotermických reakcí, kterým musí organismus dodat dostatečné množství biologicky účinné a užitečné energie. Touto energii se lidský organismus zásobuje buněčným dýcháním, kde hlavně následkem fosforilace probíhá syntéza, tzv. biologický akumulátor energie. Při procesu dýcháni protéká proud elektronů a protonů.

Rozdíl potenciálu mezi organismem člověka a Zemí zapříčiňuje odtok elektronů, což má za následek přebytek kladných nábojů v lidském organismu. Jako důsledek této situace vzniká porucha bioenergeticko-magnetické receptorové soustavy.

B) ZABLOKOVÁNÍ PROCESU INFORMACÍ RECEPTORY DO CNS

Je nám známo, že receptory, jako naše hlavni smyslové buňky lidského těla, přijímají a odevzdávají velmi přesné informace do nervové soustavy. Tam se informace analyzují a organismus na ně reaguje takovým způsobem, jaké podněty přes receptory dostal. Jistě si umíme představit, jaké škody může způsobit v počítačovém programovém systému například takzvaný „virus“, když do programu pronikne. Podobně reaguje naše centrální nervová soustava, když se do ní dostane podobný „virus“ vyvolaný zablokováním receptorové soustavy vnějších vlivů. V důsledku nesprávných podnětů funguje naše nervová soustava nesprávně, začínající poruchami v těhotenství

a končí patologickými změnami organismu člověka jako příklad duševní choroby, mozková para1ýza, rakovina atd. Antistatická podložka odstraňuje příčiny výše uvedených poruch a tím doslova likviduje vznikající choroby. Proto by nebylo na závadu uvažovat o návrhu na patentovou ochranu uvedených výhod této podložky, co se týče ochrany zdraví člověka.

C) FUNKČNÍ PORUCHY SOUSTAVY KREVNÍHO OBĚHU

Úleva, která přichází u člověka po pláči, je způsobená tím, že slzami se z organismu vyplavují škodlivé chemické sloučeniny. Při chřipce se předepisují léky, které vyvolají pocení. Když se dobře člověk vypotí, onemocnění rychle přejde. V důsledku vyloučení chemických látek uvolní se blokády, které brání průtoku krve, což posiluje krevní oběh. Zlepšený krevní oběh zároveň umožňuje lepší výživu buněk vlivem okysličení.

Už již dvanáct let se zabývám nekonvenční přírodní léčbou, alternativní medicínou a akupresurou a zjistil jsem určité vzájemné souvislosti. Nemocným lidem se potí ruce, nohy a dokonce i jiné části těla vždy na těch místech, na kterých se nachází receptory spojené s příslušnými nemocnými orgány. Na těchto místech se zákonitě zvyšuje i tělesná teplota. Proto konstatuji, že v organismu člověka probíhá samočištění vylučováním škodlivých chemických sloučenin i přes kůži na určitých částech těla.

V antistatické podložce jsou optimální podmínky a tím dochází k regeneraci buněk, léčbě těla a tělesných orgánů a k minimálnímu pocení, což je velká výhoda, která způsobí, že nedochází ke ztrátě bioenergie. Podložka působí jako stínidlo – izolátor, který chrání člověka před geopatogenním vyzařováním země, kosmickým zářením a ostatním škodlivým zářením. Pokud pojedeme na dovolenou, nebo delší služební cestu a nebudeme spát 14 až 21 dnů na antistatické podložce, náhle zjistíme, že nám něco schází ke štěstí. Naše tělo si zvyklo na tuto velmi příjemnou pohodu, kterou nám dopřává tato velmi příjemná podložka. Začneme se více potit, spánek nebude tak účinný a může být více či méně přerušovaný. Důsledek bude, že se opět po několika dnech objeví únavový syndrom. Pocení můžeme sami regulovat tím, že na noc již tři hodiny před spánkem nebudeme pít žádnou tekutinu. Preventivně doporučují co 14 dní návštěvu sauny, nebo jednou týdně se vypotit v horké vodě ve vaně. Ti lidé, kteří sportují, pracují manuálně a zapotí se při tom, to nebudou potřebovat, protože jejich tělo je na to zvyklé. Pocení ve vaně a návštěva sauny je jen omezená pro lidi trpící srdeční chorobou.

8.1. HLAVNÍ ÚČINKY

Využitím antistatické podložky můžeme dosáhnout uvedených pozitivních výsledků ne zdraví člověka:

• zvýšení teploty končetin a vyrovnání teploty v průměru jako po celém těle
• podstatné zlepšení krevního oběhu, zlepšení okysličení krve
• utišení bolesti, snížení tlaku v žilách, snížení vnitřního napětí
• zmenšení otoku nohou a ostatních části těla, zastavení procesu revmatického onemocnění
• utišení bolesti, působí proti zápalům, léčí onemocnění páteře a všech kloubních soustav horních i dolních končetin
• stabilizuje a léčí choroby srdečního a cévního oběhu (vhodné doporučit lidem po mozkových obrnách a po infarktu)
• reguluje krevní tlak, – zlepšení oběhu krve, rozšíření cév a zvýší se i dodávání kyslíku buňkám, regulace práce srdce
• podstatné zlepšení funkce dýchací soustavy
• zlepšení motorických vlastnosti
• zlepšení funkce metabolismu včetně metabolických činitelů cukru, bílkovin, tuků
• zlepšení funkce zažívacího traktu, žlučníku, játry, slinivky břišní, žaludku, střev, ledvin, močové soustavy a pohlavních soustav
• uklidňuje, regeneruje a reguluje centrální nervovou soustavu
• regulace proudění krve v periferních cévách

8.2. DALŠÍ ÚČINKY

• studené ruce a nohy se stávají teplými
• vrací se správný krevní oběh a průchodnost žil
• dochází k ředěni a čištění krve
• malé otoky úplně ustoupí, velké se postupně zmenšují
• zastaví se skleróza a Burgerovy nemoci – výrazně se zlepší hojení zánětu hlubokých žil
• ustupují postupně revmatické záněty kloubu
• ustupuje bolest páteře, zubů, přestává brnění, mravenčení končetin a křeče
• nedochází k výkyvům krevního tlaku
• zmenšují se bolesti srdce vzniklé následkem porušení krevního oběhu po infarktu
• ustupuje paralýza těla po embolických potížích a mozkových mrtvicích dokonce dlouhodobých
• zmenšuje se chuť ke kouření, po požití alkoholu nastává náhlá ospalost a únava, což vede k omezování chuti dalšího používání
• ustoupí noční potřeba močení, zmenšuje se zvětšená prostata
• reguluje se funkce ledvin, nedochází ke tvorbě kamínků, zalepených kalíšků a cyst
• ustoupí záněty ženských orgánů, nevzniká výtok
• příznivě a pravidelně se reguluje stolice
• reguluje se úroveň cukru, zákonitě i inzulínu,
• snižuje se cholesterol, ustoupí žaludeční a střevní onemocnění
• nedochází k pálení žáby a k častému říhání, podstatně se zlepšuje látková výměna
• dochází k zesílení vlasových kořínků
• ustoupí ischias a odvápnění plotýnek
• nastává uklidnění a vyrovnání napětí nervové soustavy, ustupuje nespavost, bolestí hlavy, migrény
• ustupují různé alergie jako senná rýma, chronická rýma, astma aj.
• rychleji se hojí rány, samočinně se čistí nosní dutiny
• dochází k lepšímu prokrvení mozkových buněk, rychleji ustupuje teplota
• blahodárně působí při těhotenství a po operacích a vážných civilizačních onemocněních jako při onkologické léčbě

Pro krátkou dobu dvou měsíců testování není možné v plné míře zhodnocení všech vlivů, které působí na lidský organismus. Zde doporučují postupně zpracovávat výsledky v péči o zdraví zákazníků, kteří jistě budou písemně dokumentovat zlepšení jejich zdravotního stavu díky této látce antistatické podložky. Nebo jednou za rok zaslat klientům dotazník k vyplnění. Tento zpracovat a pak vyhodnotit výsledky.

9. ZÁVĚR K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Testování antistatické podložky jednoznačně prokázalo vysokou kvalitu výrobků a jejich užitnou hodnotu pro člověka- zákazníka. Výrobek je odolný vůči elektromagnetickému smogu, elektrostatickému záření, vlivem“ záření patogenních a geopatogenních zón, kosmickému záření, včetně vlivů ostatního škodlivého záření působícího na člověka. Všechno co souvisí s testováním bylo zdokumentováno v technické zprávě a byl vydán certifikát záruky – atest, kde se potvrzuje, že výrobek je z hlediska ochrany životního prostředí člověka nezastupitelný na trhu České republiky. Působí s účinností 95 % proti působení negativního záření na člověka. Ve zprávě je uvedeno, že si člověk může dovolit mít doma všechny výhody lázeňské léčby ve své ložnici, bude- li užívat tuto antistatickou podložku. Když bude současně dodržovat zásady zdravého životního stylu (viz. uvedené desatero) a spát na antistatické podložce, bude nejen preventivně pečovat o své zdraví, ale doslova bude omlazovat své buňky, svůj cévní a nervový systém, pohybové ústrojí. Stávající zdravostí stav se zákonitě zlepší, odstoupí únavový syndrom, zlepší se imunitní systém. Člověk přestává být náladový, podrážděný a stává se výkonnějším v aktivním i pohlavním životě. Nebude muset využívat lékařskou péči a konzumovat syntetické léky, vyhne se tedy i civilizačním

chorobám a operačním zákrokům, což je následná deviza pro tento výrobek. Nebude muset doplácet na dnes již drahou klasickou léčbu. Osvojme si toto heslo: Investujme do svého zdraví!“ Uvedu příklad:

Řada nemocí je provázena neschopenkou, která je hrazena se ztrátou až 40 % z platu a to mnohdy i opakovaně. Pak nastupuje lázeňská léčba až 3 roky po sobě. Náklady na lázeňskou léčbu‘ rovněž nejsou zanedbatelné. Navíc doba strávená v lázních je převážně z dovolené,.

Náklady na lázeňskou léčbu činí v lázních Luhačovice 900 Kč – 1400 Kč osoba/den (údaje z roku 2002). V lázeňském sanatoriu v Klimkovicích jsou náklady na osobu a den 900 Kč. Při 21 dnech pobytu hradíme 18 900 Kč. Část pobytu může hradit zdravostí pojišťovna. Úhrada opakovaných pobytů je již velmi problematická, nemluvě o pacientech, kteří jsou v důchodovém věku a žen v domácnosti.

Z příkladu je patrné, že pokud si pořídíme antistatickou podložku, pak se do budoucna vyhneme dalším nepříjemných starostem, stresu, které jsou s onemocněním spojeny. Proto doporučuji investovat do svého zdraví, ušetříte finance nejen na dovolenou, ale i na zakoupení přírodních látek obsahujících vitaminy, prvky a minerální látky jako vhodné potravinové doplňky.

Sdílet